Smart Electrix е инженерингова компания специализирана в цялостното изграждане на фотоволтаични централи. През годините се доказахме като надежден партньор и консултант в областта на различни типове проекти за изграждане на фотоволтаични централи и бихме могли успешно да управляваме всички етапи от планирането на централата до експлоатационната й фаза.

Нашият висококвалифициран екип се състои от инженери и специалисти с дългогодишен опит в областта на проектирането и изграждането на фотоволтаични инсталации. При изпълнението на нашите проекти се стремим да осигурим високо качество на изпълнение и високи експлоатационни параметри на централите и така даваме и своя принос за производството на зелена електроенергия и за успеха на енергийния преход.

EPC инженеринг на соларни електроцентрали

Пълен инженеринг и EPC

Smart Electrix може да осигури пълен инженеринг и проучване или да достави услуги за всеки отделен етап на проекта.

Инженеринг на ФЕЦ

1. Предпроектно проучване и консултантски услуги

В предпроектната фаза на проекта с удоволствие ще ви помогнем с консултация по всички отделни теми, свързани с изграждането и присъединяването на ФЕЦ, като например анализ на терена или покрива, оценка на капацитета и прогнозния добив, както и с всички подробности относно присъединяването към мрежата или вътрешната ви ел. инфраструктура и разрешението за строеж. Ако кандидатствате за европейско финансиране, нашите консултантски услуги ще ви помогнат за окомплектоване на необходимата документация.

2. Проектантски услуги

В тази фаза създаваме идейни решения и технически концепции отразяващи максимално клиентските изисквания, както и последващо цялостно проектиране на ФЕЦ и съпътстващите електрически инсталации, съгласно съответната нормативна база

3. Доставка на оборудване

Организация и управление на търгове и закупуване на оборудване и компоненти, гарантиране на качеството и характеристиките, логистика до и в рамките на обекта.

4. Изграждане на соларната централа

Смарт Електрикс предоставя на своите клиенти необходимия обем от качествени инженерингови дейности по израждане на ФЕЦ. Често в процеса на изграждане на по-комплексни проекти участват и подизпълнители за различни дейности, като геодезия, строителни работи, височинни или други специфични дейности. Smart Electrix осигурява проектен мениджмънт и координиране на всички работи между собствените си екипи и екипите на подизпълнителите.
Осъществяваме надзор по време на изграждането, контрол на качеството, на безопасността и на влиянието върху околната среда.

5. Пускане в експлоатация

Екипът на Смарт Електрикс предлага пълен набор от дейности свързани с успешен пуск на изградените ФЕЦ, като свързване към съответната ел. мрежа, настройка на защити на ел. оборудване, настройка на инвертори, комуникационна мрежа и връзка към Интернет на системата за мониторинг, извършване на специфични тестове и проби от специализирани органи (съответен клас лаборатория), изготвяне на съпътстваща документация (протоколи от типови и конкретни полеви изпитания), декларации, ръководства и екзекутив на проектната документация, които са неразделна част от успешното въвеждане в експлоатация на обекта. Оказваме и необходимото пълно съдействие при процеса на узаконяване на инсталациите пред местни и държавни институции и ЕРП.

6. Експлоатация и поддръжка

След въвеждането в експлоатация фотоволтаичните инсталации, както и съпътстващите ги ел. съоръжения се нуждаят от последваща качествени опериране и поддръжка, за да продължат безаварийната си работа и предоставят максимални експлоатационни параметри през планирания живот на централата.

Всички ФЕЦ се нуждаят в различна степен през експлоатационния си живот от превантивна, планова, аварийна поддръжка и следгаранционно обслужване. Като специализирана компания, ние предлагаме на нашите клиенти пакети от услуги, съдържащи целия обхват от дейности за мониторинг, опериране и поддръжка на фотоволтаична централа.